Regulamin: 

Zawody pistoletowe LOK Góra " Tarcza22" 13.10.22.


1. CEL ZAWODÓW: propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego wśród młodzieży
szkolnej powiatu górowskiego , zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym, - doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, -
konsolidacja środowiska strzeleckiego - wyłonienie najlepszych strzelców
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW: ZR Liga Obrony Kraju Góra Głogów kontakt
lok.gora@gmail.com Kierownik zawodów i Sędzia główny Pan Bogdan Potoczny .
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Strzelnica myśliwska ul. Sosnowa 22 56-200 Góra
Termin:13.10.2022 Rejestracja strzelców w godzinach 9.30 – 9.50
4. PROGRAM: Strzelania będą odbywać się od godz. 10:00. Rejestracja
  odbywa się do godziny 9.50 w biurze zawodów na terenie strzelnicy
myśliwskiej. Przewidywany czas zakończenia strzelań i ogłoszenie wyników godz. 14:00.

Konkurencje:

Karabin sportowy lr22, 50 metrów.

5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy drużyny


Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawodnika na
stronie www.lok-gora.mozello.pl Regulamin zawodów oraz formularze dostępne będą w
linkach na stronie LOK Góra

Zapisy przyjmujemy do dnia 10.10.2022

Strzelania poprzedzi odprawa na której obecność jest obowiązkowa.
Wejście na stanowiska strzeleckie możliwe będzie tylko dla zawodników wyznaczonych do
kolejki strzelań. Kolejki strzelań wyznacza kierownik strzelań. Nieuprawnione wejście na
stanowisko strzeleckie będzie skutkowało dyskwalifikacją. Prosimy o zabranie z sobą dowodu tożsamości.


6. KOSZTY
Składka wspierająca na działalność statutową ZR LOK Góra i organizację wydarzenia dla strzelca to 15 PLN do uiszczenia w biurze zawodów w dniu 13.102022 u
skarbnika LOK Góra.

7. KLASYFIKACJA: W rywalizacji prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. W przypadku
równej ilości punktów w konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek
wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu
decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.
8. NAGRODY: W klasyfikacji  indywidualnej I-III miejsce -
puchary pamiątkowe
9. SPRAWY RÓŻNE: Organizator zapewnia broń i amunicję. Nieprzestrzeganie regulaminu
strzelnicy, regulaminu zawodów, regulaminu bezpieczeństwa będzie skutkować
dyskwalifikacją zawodnika. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów
strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny
protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji.
Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu
strzeleckiego.

1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Trening bez strzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku
strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego
wyznaczonym.
5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.
6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt,
dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie.
8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.
9. Po komendzie lub sygnale STOP wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać
strzelanie.
10. Po komendzie „ROZŁADUJ” broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do
komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku
strzeleckim.
11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a
zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów
12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend ;ŁADUJ, START, STOP,
ROZŁADUJ i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są
wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny .

13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba
przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.
14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń
bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa
oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.
15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o
sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim
sąsiedztwie stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.
17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów
strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.
18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców
lub opiekunów.

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.
Komendy występujące na linii ognia są następujące:
ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni I
przeładowuje
START /można strzelać
STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty
magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, odkładamy broń i
schodzimy ze stanowiska
Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane jest dyskwalifikacją.
W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu,
odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. Po skończeniu strzelania, przed
zejściem ze stanowiska, broń musi byś skontrolowana przez sędziego i oznaczona
wskaźnikiem.
Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej