LIGA OBRONY KRAJU GÓRA

zaprasza na zawody strzeleckie Regulamin:  Zawody strzeleckie LOKGóra „3P” 18.11.2018

 

1. CEL ZAWODÓW: propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego, zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, - doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, - konsolidacja środowiska strzeleckiego - wyłonienie najlepszych strzelców

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW: ZR Liga Obrony Kraju Góra Głogów kontakt  lok.gora@gmail.com Kierownik zawodów i Sędzia główny Pan Bogdan Potoczny .

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Strzelnica myśliwska ul. Sosnowa 22 56-200 Góra  Termin: 18.11.2018  Rejestracja zawodników w godzinach 9.30 – 14:00.

4. PROGRAM ZAWODÓW: Strzelania będą odbywać się od godz. 10:00. Rejestracja zawodników i drużyn odbywa się do godziny 9.45 w biurze zawodów na terenie strzelnicy myśliwskiej. Przewidywany czas zakończenia zawodów i rozdania nagród godz. 14:00.

Konkurencja „3P”

Karabin sportowy Vostoc LR22,13 strzałów z czego 10 najlepszych jest ocenianych przyrządy celownicze zamknięte. Celem jest tarcza na dystansie 50 metrów, postawa leżąca.

Postawa stojąca. Celem jest tarcza na dystansie 50 metrów, 5 strzałów wszystkie oceniane.

Postawa klęcząca. Celem jest tarcza na dystansie 50 metrów, 5 strzałów, wszystkie oceniane. Tarcza do postawy stojącej i klęczące jest ta sama. Dopuszcza się strzelanie przy użyciu pasa strzeleckiego.

Klasyfikacja: drużynowa i indywidualna. Drużyna to 3 zawodników.

5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawodnika na stronie www.lok-gora.mozello.pl 

Formularz zgłoszenia zawodnika

Zawody poprzedzi odprawa na której obecność jest obowiązkowa.

Wejście na stanowiska strzeleckie możliwe będzie tylko dla zawodników wyznaczonych do kolejki strzelań. Kolejki strzelań wyznacza kierownik zawodów. Nieuprawnione wejście na stanowisko strzeleckie będzie skutkowało dyskwalifikacją

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. Komendy występujące na linii ognia są następujące:

ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni I przeładowuje

START /można strzelać

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska

Oddanie strzału przed komendą START lub po komendzie STOP karane jest dyskwalifikacją. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. Po skończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi byś skontrolowana przez sędziego i oznaczona wskaźnikiem. Brak zgłoszenia broni do przejrzenia będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika – bez prawa zwrotu opłaty startowej i amunicji.

6. KLASYFIKACJA: W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, W przypadku równej ilości punktów w  konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.

7. NAGRODY: W klasyfikacji OPEN I-III miejsce medale, Drużynowej I-III miejsce - wyróżnienia

8. SPRAWY RÓŻNE: Organizator zapewnia broń i amunicję. Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów, regulaminu bezpieczeństwa będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji.

9. Opłaty: Startowe dla członków LOK z uregulowaną składką członkowską 5PLN. Osoby niezrzeszone 15 PLN. Zgłoszenie drużyny bezpłatne.


Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.

 

1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.

2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.

3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.

4. Trening bez strzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.

5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.

6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.

7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt, dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie.

8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.

9. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.

10. Po komendzie „ROZŁADUJ” broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.

11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów

12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny .

13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.

14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.

15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.

17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.

18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .